Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA


A Méliusz Juhász Péter Könyvtár (továbbiakban: könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja az 1997. évi CXL. törvény szerint mindazoknak, akik az alábbi szabályzatot elfogadják, betartják.


 

I. Általános szabályok


 

 1. E szabályzat a könyvtár valamennyi szolgáltató helyére egységesen érvényes.

 2. A könyvtári vagyon (ingatlanok, eszközök, dokumentumok stb.) szándékos rongálása esetén az olvasó használati jogát a könyvtári egység vezetője azonnal felfüggeszti. A könyvtári szabályok súlyos megsértőitől a használati jogot az intézmény igazgatója meghatározott időtartamra írásban megvonhatja.

 3. A nyitva tartás rendjéről az egység vezetője köteles a használókat tájékoztatni. Az intézmény az ünnepnapokon zárva tart. A könyvtárhálózat egységei – a működési feltételek figyelembevételével, a használói igényeknek megfelelően – nyáron csökkentett vagy a szokásostól eltérő nyitva tartással működhetnek, illetve zárva tarthatnak. A könyvtár fenntartója, vagy igazgatója egyéb okok miatt elrendelhet rendkívüli zárva-nyitva tartást. A könyvtári egységek nyitvatartási idejét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 4. Az olvasói térbe 15 x 20 cm-nél nagyobb kézitáskát, táskát, kabátot bevinni nem szabad. Az értékek külön kérésre biztonságba helyezhetők a könyvtárosnál. A táskában, kabátban hagyott értékekért a könyvtár nem vállal felelősséget. Azokban az egységekben, ahol működik ruhatár vagy van ruhatári szekrény, annak használata díjtalan és kötelező.

 5. A könyvtár területét elhagyó olvasó a táskája tartalmát kérésre köteles bemutatni.

 6. A könyvtár ideológia- és politikamentesen működik, bármely külső személy, szervezet plakátja csak a könyvtárvezető engedélyével helyezhető el.

 7. A könyvtár közönségforgalmi tereiben az alkohol- és a drogfogyasztás, a dohányzás tilos, étkezés kizárólag a kijelölt helyen lehetséges. A könyvtár használója a közösségi magatartás normáit köteles betartani, normaszegés esetén a könyvtárvezető a használatot az adott szolgáltatási napon korlátozhatja. A használat tartós korlátozásáról az intézmény igazgatója dönt.

 8. A könyvtári dokumentumok használatakor ügyelni kell azok épségére, tisztaságára.

 9. Észrevételekkel, panaszokkal, a Könyvtárhasználati Szabályzatot módosító javaslatokkal a könyvtári egység vezetőjéhez, valamint az igazgatóhoz lehet fordulni, a Központi Könyvtárban a panaszkönyvbe lehet beírni.

 10. A könyvtár működését érintő jogszabályokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.


 

II. Szolgáltatások


 

 1. A szolgáltatások a könyvtári egységekben – adottságaiktól és feltételeiktől függően – eltérőek. Az eseti zárva tartás idejére (nyári szünet, vis major) a szolgáltatások rendjét az igazgató utasításban szabályozza.

 2. A könyvtár

 • állománya helyben használható;

 • állományának e célra rendelt részét kölcsönzi, illetve könyvtárközi kölcsönzés révén más könyvtárak használóinak rendelkezésére bocsátja;

 • a „Könyv-társ” szolgáltatás keretében a házhoz kötött használóknak – kérésükre és a szükséges anyagi és személyi feltételek megléte esetén – a kívánt dokumentumot házhoz szállítja;

 • állományának egységeiről a szerzői jog szabályait és az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve másolatokat készít, illetve másolási lehetőséget biztosít;

 • az állományából hiányzó nyomtatott dokumentumokat a használók kívánságára a könyvtárközi kölcsönzés keretében hazai és külföldi könyvtárakból, valamint más forrásból eredetiben vagy másolatban megkéri;

 • előjegyzési lehetőséget biztosít a mások által kikölcsönzött dokumentumokra;

 • tájékoztatást ad a hazai és a külföldi könyvtári szolgáltatásokról;

 • általános és szakirodalmi információkat nyújt állománya, katalógusai, számítógépes adatbázisai, illetve külső adatbázisok alapján szolgáltató helyein és internetes távszolgáltatásként;

 • kijelölt egységeiben eMagyarország pontot üzemeltet;

 • kijelölt egységeiben NAVA pontot működtet;

 • bibliográfiákat és egyéb kiadványokat jelentet meg hagyományos és számítógéppel kezelhető formában;

 • látássérült beiratkozott olvasó egyes dokumentumtípusok használatához – meghatározott időtartamra – térítésmentesen eszközöket kölcsönöz;

 • az erre kijelölt helyeken biztosítja a könyvtárhasználó saját eszközeinek csatlakoztatását az internethez és az erősáramú hálózathoz;

 • együttműködési megállapodás alapján az együttműködő intézményeknek a kijelölt szolgáltató hely használatára jogosító komplex könyvtári szolgáltatást nyújt;

 • olvasásnépszerűsítő foglalkozásokat, kiállításokat, előadásokat, tanfolyamokat, közösségi eseményeket szervez;

 • színteret ad közösségek tevékenységeihez.


 

III. Könyvtárhasználat


 

 1. Könyvtári tagság, beiratkozás, regisztráció


 

 • A könyvtár tagjai a beiratkozott és a regisztrált könyvtárhasználók: a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő természetes vagy jogi személyek.

 • A könyvtár egyes szolgáltatásainak vagy azok valamely csoportjának igénybevételét tagsághoz – beiratkozáshoz, regisztrációhoz – kötheti.

 • Beiratkozás, regisztráció: a könyvtárhasználó adatainak nyilvántartásba vétele, illetve a könyvtári egységek használatához szükséges – másra át nem ruházható – egységes olvasójegy kiadása.

 • Az intézmény lehetőséget biztosít a Méliusz valamennyi egységéből való kölcsönzésre, hálózati olvasójegy váltásával.

 • A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:

 

- a 16 éven aluliak,

- a 70 éven felüliek,

- a fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal rendelkezők,

- a könyvtári dolgozók,

- a múzeumi és levéltári intézmények dolgozói.


 

 • Kedvezményes tagságra jogosultak:

 

- az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők,

- a nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők.


 

 • A könyvtárba beiratkozhat:

 

- a cselekvőképes nagykorú állampolgár;

- a 18 év alatti és más nem cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének készfizető kezessége mellett;

- a tartózkodási vagy a letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár;

- a magyar igazolvánnyal vagy magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező külföldi - állampolgár a magyar állampolgárokra vonatkozó általános feltételekkel;

- más külföldi állampolgár magyar állampolgár készfizető kezessége mellett;

- a magyarországi/uniós telephellyel rendelkező jogi személy, amely létezését és a képviseletére jogosult nevét


 

- gazdasági társaság esetében az illetékes cégbíróság által kiadott cégkivonattal,

- alapítvány, társadalmi szervezet esetében az illetékes bírósági nyilvántartásba vevő határozatával,

- intézmény esetében az alapító által kiadott/hitelesített okirattal igazolja.


 

 • A beiratkozott könyvtárhasználó nyilatkozat aláírásával a mindenkori használati szabályokat magára nézve kötelezően elfogadja. Az értelmi sérült használók – a könyvtári tagság érvényességének idejére szóló, egyszeri meghatalmazás adásával – egy kölcsönzéssel megbízott személy közvetítésével is kölcsönözhetnek. A meghatalmazás csak írásban vonható vissza.

 • A készfizető kezesnek a könyvtárhasználó beiratkozásakor egyszeri kezességi nyilatkozatot kell tennie. A készfizető kezességi nyilatkozat csak írásban vonható vissza. A könyvtárhasználó 18. életévének betöltése után a kezességi nyilatkozat érvényét veszti.

 • A regisztrálás ingyenes és nincs kezességhez kötve.

 • Az olvasójegy 12 hónapra érvényes, elvesztését be kell jelenteni. A könyvtár a bejelentést megelőző visszaélés következményeiért felelősséget nem vállal. Az érvényességi időn belül elveszett olvasójegyet a könyvtár díj fizetése ellenében pótolja.

 • A beiratkozáskor, a regisztráláskor, a kezesség vállalásakor valamint az adatok megváltozásakor az adatokat, hitelt érdemlően (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, tartózkodási jogcímet igazoló okirattal, jogosítvánnyal, tanulók, hallgatók esetében diákigazolvánnyal, fogyatékosságot, nyugdíjas állapotot igazoló okmánnyal és lakcímkártyával) igazolni kell. A 14 év alatti beiratkozottak adatainak igazolásához a jótálló és a gyermek lakcímkártyája is szükséges.

 • A beiratkozáshoz, a regisztráláshoz és a kezesség vállalásához az alábbi adatok szükségesek:


 

- A természetes személy esetében:

- név, születési családi és utónév;

- anyja neve;

- születési hely és idő;

- állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;

- személyi igazolványának vagy útlevelének a száma;

- a lakcímkártya száma.


 

- A jogi személy esetében:

- a hivatalos okirat szerinti megnevezése;

- a székhely címe;

- levelezési címe, telefonszáma;

- a képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása;

- a használatra jogosultak személyi adatai;

- aláírási címpéldány hitelesített másolata.


 

 • Különböző könyvtári szolgáltatásokhoz a használó egyéb elérhetőségi adatait (e-mail, telefonszám) is megadhatja.

 • A használó jogosult adatainak megtekintésére.

 • A könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.

 • A beiratkozási és szolgáltatási díjakat a 3. sz. melléklet tartalmazza.


 

 1. A könyvtárhasználat lehet:


 

 • Ingyenes, ha a használó:


 

- a könyvtárat, illetve a könyvtári rendezvényeket látogatja (foglalkozások, író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, kiállítások stb.);

- a könyvtári gyűjteményt helyben használja;

- az állományfeltáró eszközöket helyben, önállóan használja;

- saját tulajdonú számítástechnikai eszközét használja az erre kijelölt térben;

- feliratkozik az elektronikus Könyvtári Hírlevélre, melyben a könyvtár programjairól és eseményeiről kap tájékoztatást;

- a könyvtár működésével és szolgáltatásaival összefüggő bármilyen információt kér.


 

 • Beiratkozási díj fizetéséhez kötött, ha a használó:


 

- A könyvtári gyűjtemény példányait kölcsönzi;

- Könyvtárközi kölcsönzést vesz igénybe;

- A könyvtáros szakmai segítségét kéri tájékoztatáshoz, irodalomkutatáshoz.


 

 • A könyvtár térítéses szolgáltatásait (fénymásolás, internethasználat, szkennelés, nyomtatás, kötészet, irodalomkutatás, stb.) regisztráció után, térítési díj megfizetése mellett bárki igénybe veheti.


 

 • Napijegy váltásával a használó a könyvtári szolgáltatások egy napi igénybevételére jogosult kölcsönzés, előjegyzés és a könyvtárközi kölcsönzés kivételével. A díjtételekt a 3 sz. melléklet tartalmazza.


 

 1. Helyben használat:


 

 • A csak helyben használható dokumentumok körét az egységek maguk határozzák meg.

 • A védett és különleges értékekkel bíró dokumentumok csak külön kutatói engedéllyel használhatók. Engedélyt a könyvtár igazgatója adhat.

 • A számítógépek használatának feltételeit a 4. sz. melléklet tartalmazza.

 • A könyvtárban a könyvtárhasználó az internetszolgáltatást nem használhatja:


 

- üzleti célú tevékenységre;

- törvénybe ütköző cselekményekre;

- mások munkájának zavarására, akadályozására.


 

 1. Kölcsönzés:


 

 • Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott, érvényes, saját névre szóló olvasójeggyel lehet.

 • Amennyiben a kölcsönzés időpontjában rövidebb ideig áll fent a használó érvényes tagsága, mint a lehetséges kölcsönzési idő, a dokumentumokat csak a tagság fennállásának napjáig lehet kölcsönözni.

 • Kölcsönözni csak a lejárt kölcsönzési határidejű dokumentumok leadása, valamint – késedelem esetén - a késedelmi díj megfizetése után lehet.

 • A könyvtárból kölcsönözhetőek mindazok a nyomtatott dokumentumok, melyek nincsenek helyben-használatra kijelölve. A dokumentumokat beiratkozott olvasóknak térítésmentesen lehet kölcsönözni.

 • A nyomtatott dokumentumok kölcsönzésének időtartama fiókkönyvtárakban 4, a központi könyvtárban 3 hét, ettől az egységek kijelölt dokumentumok esetében (pl. kötelező-, bestseller irodalom, AV dokumentumok stb.) eltérhetnek és a helyi igényeknek megfelelően szabályozzák. Erről a beiratkozásnál tájékoztatják a használókat.

 • A folyóiratok friss számait nem lehet kölcsönözni, a régebbi számok kölcsönzési feltételeit a könyvtári egységek szabályozzák.

 • A kölcsönzési idő az olvasó kérésére meghosszabbítható a lejárati időn belül, amennyiben a dokumentumra nincs érvényes előjegyzés, és nem kötelező vagy ajánlott olvasmány. Ez a hosszabbítás egy alkalommal, egyéni, indokolt esetben legfeljebb két alkalommal vehető igénybe. A hosszabbítás személyesen, telefonon és e-mailben, a Központi Könyvtár esetében a könyvtár honlapján online módon is, az olvasói tagság érvényességéig elfogadható.

 • A kölcsönzési határidő lejárta utána könyvtár felszólítja az olvasót a dokumentumok visszahozatalára. A levélben küldött értesítés postaköltsége az olvasót terheli.

 • A könyvtár késedelem esetén késedelmi díjat számol fel.

 • Amennyiben a könyvtárhasználó (jótálló, készfizető kezességet vállaló) a tartozást ezek után sem rendezi, a könyvtár követelését polgári peres eljárás során érvényesíti, illetve végrehajtási eljárás megindítását kéri. A felszólítási díjtételeket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

 • A kölcsönzött dokumentumot megrongálódása vagy elvesztése esetén az olvasónak pótolni kell egy azonos kiadású, vagy friss példánnyal. Amennyiben ez nem lehetséges az elveszett dokumentumot a könyvtár által megállapított ún. gyűjteményi értéken, antikvár becsértéken kell megtéríteni.

 • Az olvasó által egyszer már megtérített dokumentum árát, annak előkerülése esetén az intézmény nem fizeti vissza.

 • Az könyvtár - amennyiben a könyvtárhasználó által igényelt dokumentum nem áll rendelkezésére – a dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján, az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagjaként könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja a könyvtárhasználó számára. A könyvtárköziben kért dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár határozza meg.

 • A könyvtárközi szolgáltatás díja a kérő olvasót terheli, melyet a kért dokumentum könyvtárunkba érkezésekor kell kiegyenlíteni. A várható költségek vállalásáról előzetesen írásban (nyomtatványon) kell nyilatkozni.

 • A határidőn túl visszahozott könyvtárközi dokumentum után késedelmi díjat kell fizetni.


 

5. Másolatkészítés:

 • A beiratkozott olvasó a könyvtár állományában lévő dokumentumokról és korlátozott mértékben nem könyvtári anyagról - a copyright jogok figyelembe vételével - másolatot kérhet a szerzői jogi törvényben foglaltak betartásával. Teljes dokumentum nem másolható! (1999. LXXVI. Tv. 35 § ). A „védett könyv” jelöléssel ellátott dokumentumokról és az 1945 előtt megjelentekről fénymásolat készítése nem engedélyezett. Szolgáltatási díjainkat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. Tájékoztatás, irodalomkutatás:

 • Az olvasó kérésére/megrendelésére témafigyelést, bibliográfia készítést, irodalomkutatást vállalunk.

7. Térítéses könyvtári szolgáltatások:

 • A könyvtár térítési díj megfizetésével a könyvtárhasználók számára ünnepi születésnapi újságot állít össze. 5. sz. melléklet szerint.

 • A kötészet a polgárok számára térítési díj fizetésével könyv, szakdolgozat és brossura javítást, spirálozást, kötést vállal. 5. sz. melléklet szerint.

 • Intézményhálózatunk rendezvények megtartására alkalmas helyiségeket, bérleti díj fizetése mellet biztosít az érdeklődők számára. 6. sz. melléklet.

8. Számla kiállítása:

 • A könyvtár a beiratkozott, regisztrált olvasók és más használók számára, kérés esetén a szolgáltatások igénybevételekor történő befizetésekről az igénylő nevére köteles számlát adni.

Debrecen, 2013. december 1.

 

Dr. Kovács Béla Lóránt

könyvtárigazgató